Hradecká 183, 378 62 Kunžak

Hradecká 183, 378 62 Kunžak

Tábory – Ochrana osobních údajů a GDPR

 

Jméno a příjmení dítěte:

Provozovatel (Vendula Voračková) příměstských táborů pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.adnevbohemia.com , odesláním přihlášky na příměstský tábor prostřednictvím webu www.adnevbohemia.com nebo oslovení společnosti nebo jejich pracovníků prostřednictvím telefonu nebo e-mailového kontaktu uděluji Vendula Voračkové, se sídlem Jindřichův Hradec 37701, Vajgar 701, IČO: 00967246, emailový kontakt: info@adnevbohemia.com (dále jen Správce), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V případě odeslání kontaktního formuláře nebo e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Správce, subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Údaje, které budou zpracovány:

     jméno a příjmení,

     emailová adresa,

     telefonický kontakt

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

    zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o informace o termínu spuštění přihlášek

    na příměstské tábory, školní akce a informace o připravovaných a realizovaných akcích Správce.

3. Doba zpracování osobních údajů je:

    do odvolání

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů www.adnevbohemia.com, či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím emailu nebo telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V případě odeslání přihlášky na příměstský tábor pořádaný Správcem subjekt souhlasí se zpracováním údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

– jméno a příjmení                                                            Při nástupu na tábor dále v nástupním listu uvádí

– telefonní číslo

– e-mail                                                                                Dítě má/nemá alergii – na co?

– adresa a PSČ                                                                    Dítě bere/nebere pravidelně léky?                                 

– datum narození                                                                              Další důležité informace …

– zdravotní pojišťovna

– jméno zákonného zástupce

– telefon na zákonného zástupce

– e-mail na zákonného zástupce

– poznámka o zdravotním stavu

Přihláška probíhá přes internetové stránky www.adnevbohemia.com, emailovou korespondencí, může být odevzdána i v písemné podobě. Nástupní list se předává vytištěný v písemné podobě první den při nástupu na tábor.

Zákonní zástupci, kteří si chtějí nechat uhradit část ceny tábora od zaměstnavatele, mohou požádat o vystavení faktury.

Veškerá ostatní komunikace probíhá elektronicky přes e-mail a telefon, případně osobně.

Tyto osobní údaje jsou nezbytné především pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nutností, a v případě  nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce, kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí služeb pořádaných organizátorem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 10 let, následně budou smazány a skartovány.

Na táboře se děti fotí, fotografie z konkrétních táborů se pro informovanost rodičů dávají na Facebook Farma Adnev Bohemia a webové stránky www.adnevbohemia.com. Fotografie se pro potřeby Správce využívají k propagaci příměstských táborů a uchovávají se dobu neurčitou.

Podmínkou pro přijetí dítěte na tábor je souhlas zákonného zástupce s fotografováním a následné propagace těchto aktivit pro účely Správce.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a organizaci příměstského tábora. V případě nutnosti je po Správci mohou vyžadovat oprávněné instituce, kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb pořádaných Správcem.

Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o informace spuštění přihlášek na příměstský tábor, informace o připravovaných a realizovaných akcích Správce.

Odesílatel souhlasí s případným užitím fotografií zachycující jeho dítě – přihlášenou osobu. Tyto fotografie budou použity výhradně k prezentaci a propagaci příměstských táborů a obdobné činnosti v režii Správce údajů a to na sociálních sítích, apod.

3. Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů:

jméno, příjmení, e-mailová adresa rodičů – zákonných zástupců, telefonický kontakt rodičů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu po uskutečnění samotné akce. Ostatní osobní údaje budou zpracovány maximálně po dobu 10 let, následně budou smazány a skartovány.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Zdravotní pojišťovna

Oprávněné instituce

Platforma webu a e-mailová korespondence www.farmaulochu.cz

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů  www.adnevbohemia.com či oslovením pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu nebo telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na příměstský tábor, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat, postupováno dle platných podmínek.

: Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení), informuje, že:

osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.

Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast dítěte Subjektu či samotného Subjektu na příměstském táboře poskytovaným Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Datum a podpis zákonného zástupce ……………………………………………..