Hradecká 183, 378 62 Kunžak

Hradecká 183, 378 62 Kunžak

Zdravotní list na příměstský tábor 2021

Zdravotní list na příměstský tábor 2021

Odevzdáte v den nástupu na tábor farma Adnev Bohemia

Jméno: ………………………………………. Příjmení: ……………………………………………..

Datum narození: …………………………….. Zdravotní pojišťovna:………………………………..

Adresa bydliště: ……………………………………………………………………………………….

Telefonní kontakt: ……………………………. E-mail: ……………………………………………

Prohlášení rodičů ze dne příchodu na tábor:

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu. Dítě je úplně zdravé, nemá psychické problémy, nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, atd.), a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) ani ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření. Není mi také známo, že by dítě v posledních dnech přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno účasti na táboře.

Prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni.

Jsem si vědom/a právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé.

Upozorňuji táborového vedoucího na nutnost brát zřetel na některé obtíže mého dítěte (např. Astma, alergie na užívané léky apod.)

Souhlasím s tím, aby v případě nutnosti bylo mé dítě z rozhodnutí vedoucího tábora ošetřeno u lékaře, případně na lékařské pohotovosti. Zavazuji se při převzetí dítěte z tábora a po předložení dokladu o zaplacení regulačního poplatku, tato ošetření uhradit.

Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje se všem pokynům vedoucích. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. V případě poškození nebo zničení věcí nebo zařízení tábora způsobené nedbalostí dítěte nebo porušením táborového řádu dítětem jsem si vědomi, že případné škody uhradíme.

Souhlasíme s tím, že osobní údaje budou archivovány jen po dobu nezbytně nutnou, a to v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně údajů.

Souhlasíme s fotografováním dítěte v rámci činnosti a s použitím fotografií při prezentaci a propagaci.

Datum…………………………        Podpis rodiče ze dne odjezdu na tábor………………….………